Biznesowe oblicze sportu i jego konfliktogenny charakter, co na to mediacja?

1 marca, 2023

Ochrona biznesu w sporcie

Sport stał się światowym podmiotem komercyjnym, a spory wynikające z działań związanych z zawodową aktywnością fizyczną i jej korporacyjnymi właściwościami poważnym problemem. Kariery ludzi inwestujących w sport, zaangażowanych w profesjonalną rywalizację, mogą być zagrożone, jeśli konflikty nie zostaną rozwiązane w sposób poufny, ponieważ utrata reputacji jest czymś, na co nie mogą sobie pozwolić. Początkowo to arbitraż był preferowaną formą polubownego rozwiązywania sporów w stosunku do mediacji, ze względu na jej wykonalność wspieraną przez Konwencję nowojorską i genewską. Ale od 2019 wraz z podpisaniem Konwencji singapurskiej orzeczenia mediacyjne mają teraz taką samą strukturę jak orzeczenia arbitrażowe pod względem wykonalności. Do sygnatariuszy konwencji należy wprowadzenie w życie jej postanowień we własnych krajach. Większość międzynarodowych organów zajmujących się rozstrzyganiem sporów sportowych obecnie aktywnie naciska na strony, aby najpierw spróbowały mediacji. Nawet Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, która świadczy usługi rozstrzygania sporów dotyczących własności intelektualnej w branży sportowej, zachęca do mediacji. Ponieważ rozwój więzi jest tak istotnym aspektem biznesu sportowego, bardzo ważne jest, aby rozważyć mediację jako realny sposób rozwiązywania sporów w sporcie, jednocześnie chroniąc relacje m. in. gospodarcze czy handlowe między stronami.

Mediacja w biznesie działa

Partnerstwa biznesowe istnieją między współwłaścicielami, grupami zawodowymi lub zarządcami i przedstawicielami klubów sportowych, jak i krajowymi związkami, federacjami, a także sponsorami. Są one zwykle tworzone w celu osiągnięcia wspólnych celów i lepszego utrzymania danego podmiotu oraz budowania silnej marki. Oczywiście w tego rodzaju partnerstwach mogą pojawiać się konflikty, które wpływają na rozwój i sukces samego biznesu. Ponieważ mediacja nie jest kontradyktoryjna, nie należy się martwić, że zostaniemy postawieni przeciwko swojemu partnerowi biznesowemu. Zamiast tego stwarza to przestrzeń do współpracy. Styl zarządzania i rozumienie „firm” sportowych mają istotny wpływ na zaufanie pracowników do organizacji. Aby pracownicy byli skuteczni i wydajni w swoich firmach, muszą dostarczać informacji nie tylko o zasobach niezbędnych do pracy, której potrzebują, ale także o kwestiach takich jak, procesy i cele zarządzania. W obecnej rzeczywistości sportowej zauważamy spory w środowisku biznesu sportowego. Taka sytuacja miała miejsce w sporze pomiędzy dwoma firmami Sportradar i Genius Sports, które rozstrzygnęły długotrwały konflikt dotyczący praw do gromadzenia i rozpowszechniania danych dotyczących angielskiego i szkockiego futbolu. Sportradar twierdził, że system, który został zbudowany w ramach tego partnerstwa, naruszał brytyjskie i unijne prawo konkurencji. Deklarowana decyzja o rozpoczęciu działań prawnych była w dużym stopniu oparta na tym temacie, a Sportradar powiedział, że „ma nadzieję znaleźć uczciwe rozwiązanie, które umożliwi mu zbudowanie własnej bazy danych i skuteczne konkurowanie na rynku”. Rywale z branży Sportstech potwierdzili, że osiągnęli wspólne porozumienie w sprawie praw do danych i warunków wyłączności dla Premier League, English Football League (EFL) i Scottish Professional Football League (SPFL) przyznanych przez Football DataCo (FDC). Spór prawny Sportradar przeciwko Genius Sports i Football DataCo (FDC) został rozwiązany, a strony uzgodniły poza sądem, że Sportradar otrzyma sublicencję na dane angielskiej piłki nożnej, ale musi zaprzestać nieoficjalnego zwiadu.

Biznes coraz częściej korzysta z mediacji

Sport to wysoce konkurencyjny biznes. Spory w biznesie sportowym nasilają się, zwłaszcza w obecnym klimacie gospodarczym, globalnego kryzysu m.in. spowodowanego działaniami wojennymi we Wschodniej Europie. Polubowne rozwiązania stają się cenne dla podmiotów gospodarczych i zaangażowanych w relacje biznesowe w Europie, jak i na całym świecie i pozwalają na rzetelne przygotowanie i negocjowanie umów, co zapewnia transparentność i wspiera dalsze przedsięwzięcia. Dlatego też ważne jest aby istniał zewnętrzny podmiot, który pomaga w prowadzeniu polubownych postępowań wyjaśniających w sprawach dyscyplinarnych/wykroczeń na zlecenie profesjonalnych organów sportowych, ale i wspomaga szersze kwestie praktyczne, handlowe i strategiczne, zapewniając osiągnięcie możliwie najlepszego wyniku. W ciągu ostatnich dwudziestu lat, po wprowadzeniu i sukcesie mediacji w Stanach Zjednoczonych, znacznie wzrosło rozstrzyganie sporów różnego rodzaju metodami alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) w Europie. Sądy są ogólnie uważane za powolne, nieelastyczne i drogie. Nawet arbitraż, oferowany przez takie organizacje, jak Międzynarodowa Izba Handlowa z siedzibą w Paryżu, jest również uważany – nawet przez społeczność biznesową – za cierpiący na te same bolączki, co spory przed sądami. Jeśli chodzi o środowisko sportowe, ogólnie rzecz biorąc, ADRy są preferowane do arbitrażu lub postępowania sądowego przy rozstrzyganiu różnych sporów, w tym handlowych. To preferowanie ADR, zwłaszcza mediacji, wynika głównie z tego, że organizacje sportowe i osoby uprawiające sport nie lubią „publicznie prać brudów”, a także wolą rozstrzygać spory „w rodzinie sportu”. Innymi słowy, prywatnie i między sobą, bez ingerencji z zewnątrz, na przykład ze strony sądów, które generalnie niechętnie interweniują w sporach sportowych, pozostawiając organom sportowym ich rozstrzyganie. Przykładem jest sprawa Woodhall vs. Warrendispute dotycząca umów o zarządzanie i promocję boksu, która po wszczęciu postępowania sądowego została rozstrzygnięta w drodze mediacji w ciągu 72 godzin. Mediacja nie tylko zapewnia biznesowi i sportowcom prywatną, elastyczną i stosunkowo szybką formę prywatnego wymiaru sprawiedliwości, ale także ten niezwykle ważny wymóg, jakim jest poufność. Sądy i sami sędziowie powinni stać się również silnymi orędownikami ADR, zwłaszcza mediacji, w rozstrzyganiu sporów biznesowych oraz aktywnie promować do mediacji na wczesnym etapie postępowania.

Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!
Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Znajdziesz na stronieMenu
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!

2023 Copyright by CMS. All rights reserved.