Mediacja

Czym jest mediacja? I dlaczego jest tak skuteczna w rozwiązywaniu nawet tych najtrudniejszych sporów?
CZYM JEST

Mediacja
Sportowa

https://centrummediacjisportowej.pl/wp-content/uploads/2022/11/med002-1280x853.webp

Mediacja sportowa to propozycja polubownego rozwiązywania sporów sportowych, stosowana z powodzeniem w wielu krajach Europy i świata. Stanowi przejaw nowoczesnego podejścia do konfliktu, opartego na współpracy i kompromisie, zmierzającego do zakończenia sporu poprzez szukanie rozwiązań korzystnych dla każdej ze stron. Jest odpowiedzią na potrzebę szybkiego, odformalizowanego i poufnego postępowania, pozwalającego definitywnie zakończyć konflikt sportowy. Ale to nie wszystko. Pozwala także zachować poprawne relacje, dalszą współpracę i pozytywny wizerunek skonfliktowanych stron. Specyfika sporów sportowych, hermetyczność środowiska, konieczność szybkiego rozwiązania konfliktu i potrzeba uniknięcia medialnego rozgłosu sprawiają, że mediacja jest optymalną metodą  fair play w rozwiązywaniu konfliktów sportowych.

JAKIE SĄ

Korzyści z
Mediacji?

Ta metoda rozwiązywania konfliktów wybierana jest przez wielu - nie tylko dzięki swojej skuteczności. Wiąże się z nią także szereg innych zalet - szczególnie cennych w przypadku spraw dotyczących sportu.
Mediacja jest szybka
Niektóre sprawy rozwiązujemy już podczas jednego lub kilku posiedzeń mediacyjnych. Jednak nawet te wymagające większej uwagi są znacznie mniej czasochłonne niż droga sądowa.
Mediacja jest poufna
Zapewnia dyskrecję. Informacja o sporze nie jest upubliczniana, strony same uzgadniają czas i miejsca spotkań. Dzięki temu spór często udaje się rozwiązać zanim ktokolwiek się o nim dowie
Mediacja jest wygodna
Może być prowadzona stacjonarnie ale także on-line. Strony same wybierają czas i formę spotkań. Znacznie ułatwia to procedowanie w przypadku, gdy stronom trudno się spotkać.
Mediacja jest bezstronna
Zadaniem mediatora jest dbanie o równowagę pomiędzy stronami. W równym stopniu wspiera je on w rozwiązaniu sporu. Nie narzuca rozwiązań i nie sprzyja interesom żadnej ze stron.
Mediacja zachowuje relacje
W centrum procesu są ludzie i ich prawdziwe problemy - nie zaś bezduszne prawo. Dzięki temu rozwiązania są bardziej życiowe a strony mają szansę się usłyszeć i zrozumieć.
Mediacja jest tańsza
niż inne formy rozwiązania konfliktów. Proces jest szybszy, nie wymaga zatrudniania dodatkowych specjalistów ani angażowania machiny urzędniczej. Jest też znacznie mniej stresujący niż proces sądowy.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
I TO WCIĄŻ

Nie Wszystko

Ta metoda rozwiązywania konfliktów wybierana jest przez wielu - nie tylko dzięki swojej skuteczności. Wiąże się z nią także szereg innych zalet - szczególnie cennych w przypadku spraw dotyczących sportu.
 • Jest dobrowolna, strony muszą na nią wyrazić zgodę.
 • Mediacja jest odformalizowana, nie wymaga obecności profesjonalnych pełnomocników, sporządzania pism procesowych, ma formułę rozmowy stron przy udziale mediatora. Jest procesem znacznie mniej angażującym i stresującym niż postępowanie sądowe.
 • Gwarantuje stronom pełną decyzyjność, strony same decydują o treści porozumienia, zapisy umowy nie są im narzucane.
 • Strony mają wpływ na przebieg mediacji terminy i miejsca posiedzeń, czas ich trwania, uczestnictwo w postępowaniu osób trzecich (np. przedstawicieli, trenerów), sposób prowadzenie mediacji (metodą pośrednią, przez internet, itp.),
 • Nie wymaga nawet spotkania stron ze sobą. Możliwa jest mediacja pośrednia, w której mediator spotyka się kolejno z każdą ze stron, ale strony nie uczestniczą we wspólnym posiedzeniu mediacyjnym.
 • Jej przedmiotem może być niemal każdy spór sportowy, poza sprawami dyscyplinarnymi i związanymi ze stosowaniem dopingu Zobacz: sprawy do mediacji.
JAKIE SPRAWY

Nadają Się
Do Mediacji?

Mediacja może być prowadzona w niemal w każdej sprawie związanej z uprawianiem sportu, w szczególności w sprawach:
 • o zapłatę,
 • dotyczących realizacji umów sponsorskich,
 • kontraktów z zawodnikami,
 • licencji,
 • zmiany barw klubowych,
 • ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika,
 • dodatkowych świadczeń dla zawodników,
 • używania barw klubowych,
 • praw do wizerunku,
 • konfliktów między klubami,
 • konfliktów między współwłaścicielami klubu,
 • konfliktów między klubami a właścicielami obiektów sportowych,
 • wszystkich innych, w których istnieje możliwość ugodowego zakończenia sporu.

UWAGA!  Nie prowadzimy mediacji w sprawach dyscyplinarnych i związanych ze stosowaniem dopingu!

https://centrummediacjisportowej.pl/wp-content/uploads/2022/11/mediacja-sprawy.webp
https://centrummediacjisportowej.pl/wp-content/uploads/2022/11/medarb.webp
CZYM RÓŻNI SIĘ

Mediacja od
Arbitrażu?

Mediacja i Arbitraż to dwie alternatywne metody rozwiązywania sporów dające możliwość zakończenia sporu poza sądem powszechnym.
 • Mediacja jako „wzmacniane negocjacje” nie jest metodą konkurencyjną do arbitrażu, raczej uzupełniającą, która powinna poprzedzać oddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu,
 • w mediacji strony same szukają rozwiązania sporu na korzystnych dla siebie warunkach, mediator wspiera ich w rozmowach, ale nie narzuca treści ugody, decyzja w tej kwestii pozostawiona jest wyłącznie stronom,
 • dzięki pomocy bezstronnego mediatora strony mają możliwość samodzielnego zakończenia sporu w taki sposób, który będzie satysfakcjonujący dla każdej z nich,
 • przy arbitrażu sąd polubowny wskazuje stronom rozwiązanie, decyzyjność stron jest ograniczona, większy jest także formalizm i z reguły dłuższy termin zakończenia sporu,
 • wyrok sądu arbitrażowego często „rozstrzyga spór”, co niekoniecznie musi oznaczać jego faktyczne zakończenie, wyrok może nie być korzystny dla jednej lub oby stron, może tym samym generować kolejne konflikty,
 • poddanie sporu pod mediację nie wyłącza możliwości wszczęcia postępowania przed sądem polubownym, gdy stronom nie uda się osiągnąć porozumienia w spornych kwestiach.
POTRZEBUJESZ WSPARCIA

w sporze sportowym?

Potrzebujesz wsparcia

w sporze sportowym?

Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!
Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Znajdziesz na stronieMenu
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!

2023 Copyright by CMS. All rights reserved.