Regulamin postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji Sportowej

§ 1 Zakres działalności Centrum

 1. Celem działalności Centrum Mediacji Sportowej, zwanego dalej „Centrum”, jest pomoc środowisku sportowemu w rozwiązywaniu konfliktów powstałych w
  związku z profesjonalnym i amatorskim uprawianiem sportu poprzez wykorzystanie idei mediacji.
 2. Centrum prowadzi postępowania mediacje na etapie przedsądowym oraz sądowym w szeroko rozumianych sprawach sportowych, za wyjątkiem spraw
  dyscyplinarnych i związanych ze stosowaniem dopingu.
 3. Centrum oferuje najwyższą jakość mediacji prowadzonych przez doświadczonych, profesjonalne przygotowanych mediatorów mających znajomość przepisów prawa sportowego oraz specyfiki spraw sportowych.

§ 2 Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego

 1. Postępowanie mediacyjne jest dobrowolne, co oznacza, że każda ze Stron musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w mediacji i zaakceptować osobę mediatora.
 2. Przebieg mediacji ma charakter poufny, co gwarantuje stronom dyskretne rozwiązanie sporu.
 3. Informacje przekazane mediatorowi przez strony lub inne osoby uczestniczące w mediacji nie mogą być przez niego ujawniane. Obowiązek zachowania
  poufności istnieje również po zakończeniu postępowania mediacyjnego, chyba że strony postanowią inaczej.
 4. Z uwagi na poufność mediacji obowiązuje całkowity zakaz utrwalania przebiegu mediacji w jakikolwiek sposób.
 5. W razie braku porozumienia bezskuteczne jest powoływanie się w sądzie powszechnym lub sądzie arbitrażowym na wzajemne ustępstwa i propozycje
  czynione sobie przez strony w trakcie mediacji.
 6. Mediator prowadzący postępowanie mediacyjne przez cały czas jego trwania pozostaje osobą bezstronną i neutralną wobec przedmiotu sporu
 7. Mediator prowadzący postępowanie może proponować stronom rozwiązania, które nie mają charakteru wiążącego. O sposobie rozwiązaniu sporu decydują
  wyłącznie strony.
 8. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami pracy mediatora.

§ 3 Wszczęcie postępowania mediacyjnego

 1. Strony lub jedna ze stron zainteresowane/a poddaniem sporu pod mediację składa/ą do Centrum wniosek o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego
  (wniosek o mediację).
 2. Wniosek można wypełnić online lub za pomocą formularza i przesłać do Centrum w dowolny sposób tj.:
  1. pocztą tradycyjną na adres: Centrum Mediacji Sportowej Dauerman, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@centrummediacjisportowej.pl. W razie trudności lub wątpliwości z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt z Centrum pod numerem tel. +48 71 780 40 80.
 3. Składając wniosek o mediację należy uiścić opłatę od wniosku, zgodnie z tabelą opłat, wpłacając ją na rachunek bankowy Centrum, tj. 03 1090 2590 0000 0001 3123 1534
 4. Opłata od wniosku nie podlega zwrotowi.
 5. Pracownik Centrum potwierdzi otrzymanie wniosku o mediację oraz otrzymanie opłaty od wniosku.
 6. W przypadku, gdy wniosek składa jedna ze stron upoważnia ona mediatora do kontaktu z drugą stroną i odebrania od niej zgody na uczestnictwo w postępowaniu mediacyjnym (upoważnienie w treści wniosku).
 7. Prawidłowo wypełniony i opłacony wniosek zostaje przekazany Dyrektorowi Centrum celem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego.
 8. Dyrektor Centrum po otrzymaniu wniosku będzie kontaktował się ze stronami telefonicznie celem ustalenia szczegółów odnośnie prowadzenia mediacji. W razie takiej potrzeby Dyrektor Centrum może prosić strony o udostępnienie potrzebnej dokumentacji lub udzielenie dodatkowych informacji, które w ocenie Dyrektora Centrum są konieczne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.
 9. W przypadku odmowy uczestnictwa w mediacji przez drugą stroną postępowania mediacyjne nie będzie przeprowadzone. Strona inicjująca mediację otrzyma pisemne potwierdzenie podjęcia próby poddania sporu pod mediację, która nie doszła do skutku.

§ 4 Prowadzenie mediacji

 1. Po wyrażeniu zgody na mediację przez obie strony mediator ustala dogodny termin pierwszego posiedzenia mediacyjnego.
 2. Posiedzenia mediacyjne mogą być indywidualne (z udziałem tylko jednej strony) lub wspólne (z udziałem dwóch stron). Decyzję o sposobie prowadzenia
  mediacji podejmuje mediator.
 3. Liczba posiedzeń mediacyjnych zależna jest od charakteru sprawy, wielości kwestii spornych oraz liczby osób uczestniczących w mediacji.
 4. Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego wynosi do 4 godziny. Na wniosek stron, za zgodą mediatora, w jednym dniu mogą odbyć się dwa
  posiedzenia mediacyjne.
 5. W sprawach tego wymagających, w razie braku innej możliwości, mediacja może być prowadzona za pomocą dostępnych, ustalonych między Stronami i
  mediatorem narzędzi komunikacyjnych.
 6. W postępowaniu mediacyjnym uczestniczą strony (osobiście lub zastępowane przez profesjonalnych pełnomocników) oraz mediator. W mediacji mogą
  uczestniczyć również inne osoby, wskazane przez strony, których obecność mogłaby przyczynić się do rozwiązania sporu (uczestnicy mediacji).
 7. Postępowanie mediacyjne prowadzi się w siedzibie Centrum. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek stron, strony mogą ustalić inne miejsce prowadzenia mediacji. W takim przypadku strony pokrywają uzgodnione wcześniej koszty dojazdu mediatora oraz wynajmu sali na potrzeby przeprowadzenia mediacji.
 8. Językiem postępowania mediacyjnego jest język polski. Na wniosek stron, w sprawach tego wymagających, w mediacji może uczestniczyć tłumacz. W takim przypadku strony pokrywają koszty tłumacza biorącego udział w postępowaniu.
 9. Mediator może sporządzać podczas przebiegu postępowania mediacyjnego notatki na własny użytek, które zostaną zniszczone po zakończeniu mediacji.
 10. W przypadku dojścia stron do porozumienia mediator przygotowuje projekt ugody mediacyjnej i przesyłam go stronom cele akceptacji i weryfikacji.
 11. Otrzymany od mediatora projekt ugody mediacyjnej powinien być zaopiniowany przez prawnika każdej ze stron ( o ile taki pełnomocnik występuje).
 12. Po otrzymaniu potwierdzenia, iż strony akceptują projekt ugody, ustalany jest terminu podpisania ugody mediacyjnej. Ugoda podpisywana jest na wspólnym posiedzeniu mediacyjnym. W przypadku braku takiej możliwości ugoda może być podpisana na odległość.
 13. Po zakończeniu postępowania mediacyjnego mediator przygotowuje protokół z mediacji, którego odpis otrzymuje każda ze stron.
 14. Kopię protokołu wraz z kopią wniosku i ewentualną ugodą przechowuje się w archiwum Centrum przez okres 5 lat. Dokumenty te mogą być udostępniane tylko stronom lub innym upoważnionym przez strony podmiotom.

§ 5 Odpowiedzialność Mediatora

 1. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez jednego mediatora.
 2. Wyboru mediatora prowadzącego postępowanie mediacyjne w danej sprawie dokonuje Dyrektor Centrum w ustaleniu ze stronami (zgoda stron na osobę
  mediatora).
 3. Mediator prowadząc postępowanie mediacyjne zobowiązany jest poinformować uczestników postępowania o zasadach mediacji (dobrowolność, poufność, bezstronność, neutralność) i procedurze mediacyjnej oraz odebrać od nich zgodę na mediację.
 4. Mediator czuwa nad właściwym przebiegiem postępowania mediacyjnego.
 5. Mediator nie rozstrzyga sporu między stronami, wobec czego brak porozumienia w mediacji nie może być uznany za nienależyte jej przeprowadzenie i nie może być podstawą odmowy zapłaty/zwrotu opłaty mediacyjnej.
 6. O ostatecznym kształcenie porozumienia (ugody) decydują strony, wobec czego Mediator nie ponosi odpowiedzialności za treść ugody mediacyjnej ustalonej przez strony w mediacji oraz za ewentualną odmowę jej zatwierdzenia przez sąd. Projekt ugody mediacyjnej przed jej podpisaniem powinien być zaopiniowany przez prawnika strony (o ile występował).
 7. Mediator czuwa nad tym, aby ugoda była spójna i zrozumiała i nie zawierała w swojej treści sprzeczności.
 8. Mediator nie udziela stronom porad prawnych.

§ 6 Koszty postępowania mediacyjnego

 1. Opłata za przeprowadzenie mediacji obejmuje:
  1. opłatę od wniosku o mediację
  2. opłatę za przeprowadzenie mediacji (posiedzenia mediacyjne)
  3. opłatę za przygotowanie ugody i dokumenty związane z ugodowym zakończeniem sporu.
 2. Wysokość poszczególnych opłat określona jest w Cenniku, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Opłatę od wniosku o mediację uiszcza jedna strona (strona składająca do Centrum wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego).
 4. Opłata od wniosku o mediację jest bezzwrotna.
 5. Opłata od wniosku obejmuje: kontakt mediatora z drugą stroną, zachęcenie do uczestnictwa w mediacji, wystosowanie zaproszenia do mediacji (w formie mailowej lub pisemnej), ustalenie ze stronami dogodnego terminu mediacji oraz osób uczestniczących w postępowaniu mediacyjnym.
 6. Opłata mediacyjna uiszczana jest przez każdą ze stron, w wysokości wskazanej w Cenniku.
 7. Opłata mediacyjna uiszczana jest przez strony przed rozpoczęciem mediacji.
 8. Opłata mediacyjna obejmuje przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w ramach posiedzeń mediacyjnych (liczba posiedzeń zależna jest od wartości przedmiotu sporu i wskazana została w cenniku).
 9. Na opłatę mediacyjną składają się: wynagrodzenie mediatora, koszty lokalu na potrzeby mediacji (siedziba Centrum) oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowania mediacyjnego (korespondencja, artykuły biurowe, telefon).
 10. W razie ustalenia miejsca mediacji na inne niż siedziba Centrum, strony będą ponosiły koszty wynajmu lokalu oraz dojazdu mediatora (w wysokości ustalonej wcześniej z mediatorem).
 11. Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego, w zależności od rodzaju sprawy i liczby uczestników, wynosi do 4 godzin.
 12. Posiedzenie może być wspólne (z udziałem dwóch stron) lub indywidulane, z udziałem jednej strony.
 13. Za zgodą stron posiedzenie mediacyjne może być prowadzone na odległość za pomocą uzgodnionych między stronami i mediatorem narzędzi komunikacyjnych.
 14. W przypadku, gdy stronom nie uda się dojść do porozumienia w czasie posiedzeń mediacyjnych objętych opłatą mediacyjną, a wolą stron będzie kontynuowanie mediacji, strony będę ponosiły dodatkowe koszty z tego tytułu, w wysokości uzgodnionej z mediatorem.
 15. Opłata mediacyjna obejmuje przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, bez względu na wynik mediacji. W przypadku braku porozumienia i nie zawarcia ugody nie podlega ona zwrotowi.
 16. Opłata za przygotowanie ugody i dokumentów związanych z ugodowym zakończeniem sporu obejmuje: przygotowanie projektu ugody mediacyjnej, konsultacje ze stronami i ich pełnomocnikami na etapie ostatecznego ustalenia treści poszczególnych zapisów, posiedzenie mediacyjne, na którym odbywa się podpisanie ugody, przygotowanie protokołu z mediacji.
 17. Koszty ewentualnej pomocy prawnej, strony pokrywają we własnym zakresie.

§ 7 Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja „CENTRUM MEDIACJI SPORTOWEJ DAUERMAN” z siedzibą we Wrocławiu przy ul Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław ( bud. MIDPOINT 71, CITYSPACE I p. ), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573893, NIP: 8992772803, REGON: 362437239, e-mail: biuro@centrummediacjisportowej.pl, tel. +48 501 518 391;
 2. Podanie przez Stronę danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 3. Przetwarzanie osobowych Strony w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie oraz prowadzenia postępowania mediacyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 4. Strona ma prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych;
 5. Dane osobowe Strony będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie
 6. Dane osobowe Strony możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Mediacyjna i Prawna Grażyna Górska, zainteresowanym
  sprawą kancelariom prawniczym i mediacyjnym oraz Polskiemu Komitetowi Sportów Nieolimpijskich (PKSN);
 7. Strona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Strony narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!
Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Znajdziesz na stronieMenu
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!

2023 Copyright by CMS. All rights reserved.