Mediacja

Mediacja

Mediacja sportowa to propozycja polubownego rozwiązywania sporów sportowych, stosowana z powodzeniem w wielu krajach Europy i świata. Stanowi przejaw nowoczesnego podejścia do konfliktu, opartego na współpracy i kompromisie, zmierzającego do zakończenia sporu poprzez szukanie rozwiązań korzystnych dla każdej ze stron. Jest odpowiedzią na potrzebę szybkiego, odformalizowanego i poufnego postępowania, pozwalającego definitywnie zakończyć konflikt sportowy, ale także zachować poprawne relacje, dalszą współpracę i pozytywny wizerunek skonfliktowanych stron. Specyfika sporów sportowych, hermetyczność środowiska, konieczność szybkiego rozwiązania konfliktu i potrzeba uniknięcia medialnego rozgłosu sprawiają, że mediacja jest optymalną metodą  fair play w rozwiązywaniu konfliktów sportowych.

 
 

Korzyści z mediacji

 • mediacja jest szybka (możliwość rozwiązania sporu w trakcie jednego lub kilku posiedzeń mediacyjnych trwających około 3 godzin),
 • gwarantuje poufność, pełną dyskrecję, nieupublicznienie informacji o sporze,

 • może być prowadzona za pośrednictwem interaktywnych narzędzi internetowych(mediacja on-line),

 • jest prowadzona na zasadach bezstronności,
 • mediacja jako metoda polubowna pozwala odbudować zaufanie między stronami, poprawić relację, zachować dalszą współpracę,
 • z założenia mediacja ma być metodą tańszą od arbitrażu oraz postępowania sądowego.
 • jest dobrowolna, strony muszą na nią wyrazić zgodę,
 • gwarantuje stronom pełną decyzyjność, strony same decydują o treści porozumienia,
 • strony mają wpływ na przebieg mediacji terminy i miejsca posiedzeń, czas ich trwania, uczestnictwo w postępowaniu osób trzecich, sposób prowadzenie mediacji (metodą pośrednią, przez internet, itp.),
 • jest odformalizowana, nie wymaga obecności profesjonalnych pełnomocników, sporządzania pism procesowych, ma formułę rozmowy stron przy udziale mediatora,
 • nie wymaga spotkania stron ze sobą (mediacja pośrednia, w której mediator spotyka się kolejno z każdą ze stron, ale strony nie uczestniczą we wspólnym posiedzeniu mediacyjnym),
 • jej przedmiotem może być niemal każdy spór sportowy, poza sprawami dyscyplinarnymi i związanymi ze stosowaniem dopingu Zobacz: sprawy do mediacji.

 

Sprawy do mediacji

Mediacja może być prowadzona w niemal w każdej sprawie związanej z uprawianiem sportu, w szczególności w sprawach:

 • o zapłatę,
 • dotyczących realizacji umów sponsorskich,
 • kontraktów z zawodnikami,
 • licencji,
 • zmiany barw klubowych,
 • ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika,
 • dodatkowych świadczeń dla zawodników,
 • używania barw klubowych,
 • praw do wizerunku,
 • konfliktów między klubami,
 • konfliktów między współwłaścicielami klubu,
 • konfliktów między klubami a właścicielami obiektów sportowych,
 • wszystkich innych, w których istnieje możliwość ugodowego zakończenia sporu.

UWAGA: Nie prowadzimy mediacji w sprawach dyscyplinarnych
i związanych ze stosowaniem dopingu!

Mediacja a arbitraż

Mediacja i Arbitraż to dwie alternatywne metody rozwiązywania sporów dające możliwość zakończenia sporu poza sądem powszechnym.

 • mediacja jako „wzmacniane negocjacje” nie jest metodą konkurencyjną do arbitrażu, raczej uzupełniającą, która powinna poprzedzać oddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu,
 • w mediacji strony same szukają rozwiązania sporu na korzystnych dla siebie warunkach, mediator wspiera ich w rozmowach, ale nie narzuca treści ugody, decyzja w tej kwestii pozostawiona jest wyłącznie stronom,
 • dzięki pomocy bezstronnego mediatora strony mają możliwość samodzielnego zakończenia sporu w taki sposób, który będzie satysfakcjonujący dla każdej z nich,
 • przy arbitrażu sąd polubowny wskazuje stronom rozwiązanie, decyzyjność stron jest ograniczona, większy jest także formalizm i z reguły dłuższy termin zakończenia sporu,
 • wyrok sądu arbitrażowego często „rozstrzyga spór”, co niekoniecznie musi oznaczać jego faktyczne zakończenie, wyrok może nie być korzystny dla jednej lub oby stron, może tym samym generować kolejne konflikty,
 • poddanie sporu pod mediację nie wyłącza możliwości wszczęcia postępowania przed sądem polubownym, gdy stronom nie uda się osiągnąć porozumienia w spornych kwestiach.

Polityka Prywatności Centrum Mediacji Sportowej

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem strony www.centrummediacjisportowej.pl oraz Administratorem Danych Osobowych jest FUNDACJA „CENTRUM MEDIACJI SPORTOWEJ DAUERMAN” z siedzibą we Wrocławiu przy ul Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław ( bud. MIDPOINT 71, CITYSPACE I p. ), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573893, NIP: 8992772803, REGON: 362437239, e-mail: biuro@centrummediacjisportowej.pl, tel. +48 501 518 391 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.centrummediacjisportowej.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane na potrzeby postępowania mediacyjnego.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego centrummediacjisportowej.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego centrummediacjisportowej.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu centrummediacjisportowej.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym centrummediacjisportowej.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.