Mediacja

Mediacja

Mediacja sportowa to propozycja polubownego rozwiązywania sporów sportowych, stosowana z powodzeniem w wielu krajach Europy i świata. Stanowi przejaw nowoczesnego podejścia do konfliktu, opartego na współpracy i kompromisie, zmierzającego do zakończenia sporu poprzez szukanie rozwiązań korzystnych dla każdej ze stron. Jest odpowiedzią na potrzebę szybkiego, odformalizowanego i poufnego postępowania, pozwalającego definitywnie zakończyć konflikt sportowy, ale także zachować poprawne relacje, dalszą współpracę i pozytywny wizerunek skonfliktowanych stron. Specyfika sporów sportowych, hermetyczność środowiska, konieczność szybkiego rozwiązania konfliktu i potrzeba uniknięcia medialnego rozgłosu sprawiają, że mediacja jest optymalną metodą  fair play w rozwiązywaniu konfliktów sportowych.

 
 

Korzyści z mediacji

 • mediacja jest szybka (możliwość rozwiązania sporu w trakcie jednego lub kilku posiedzeń mediacyjnych trwających około 3 godzin),
 • gwarantuje poufność, pełną dyskrecję, nieupublicznienie informacji o sporze,

 • może być prowadzona za pośrednictwem interaktywnych narzędzi internetowych(mediacja on-line),

 • jest prowadzona na zasadach bezstronności,
 • mediacja jako metoda polubowna pozwala odbudować zaufanie między stronami, poprawić relację, zachować dalszą współpracę,
 • z założenia mediacja ma być metodą tańszą od arbitrażu oraz postępowania sądowego.
 • jest dobrowolna, strony muszą na nią wyrazić zgodę,
 • gwarantuje stronom pełną decyzyjność, strony same decydują o treści porozumienia,
 • strony mają wpływ na przebieg mediacji terminy i miejsca posiedzeń, czas ich trwania, uczestnictwo w postępowaniu osób trzecich, sposób prowadzenie mediacji (metodą pośrednią, przez internet, itp.),
 • jest odformalizowana, nie wymaga obecności profesjonalnych pełnomocników, sporządzania pism procesowych, ma formułę rozmowy stron przy udziale mediatora,
 • nie wymaga spotkania stron ze sobą (mediacja pośrednia, w której mediator spotyka się kolejno z każdą ze stron, ale strony nie uczestniczą we wspólnym posiedzeniu mediacyjnym),
 • jej przedmiotem może być niemal każdy spór sportowy, poza sprawami dyscyplinarnymi i związanymi ze stosowaniem dopingu Zobacz: sprawy do mediacji.

 

Sprawy do mediacji

Mediacja może być prowadzona w niemal w każdej sprawie związanej z uprawianiem sportu, w szczególności w sprawach:

 • o zapłatę,
 • dotyczących realizacji umów sponsorskich,
 • kontraktów z zawodnikami,
 • licencji,
 • zmiany barw klubowych,
 • ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika,
 • dodatkowych świadczeń dla zawodników,
 • używania barw klubowych,
 • praw do wizerunku,
 • konfliktów między klubami,
 • konfliktów między współwłaścicielami klubu,
 • konfliktów między klubami a właścicielami obiektów sportowych,
 • wszystkich innych, w których istnieje możliwość ugodowego zakończenia sporu.

UWAGA: Nie prowadzimy mediacji w sprawach dyscyplinarnych
i związanych ze stosowaniem dopingu!

Mediacja a arbitraż

Mediacja i Arbitraż to dwie alternatywne metody rozwiązywania sporów dające możliwość zakończenia sporu poza sądem powszechnym.

 • mediacja jako „wzmacniane negocjacje” nie jest metodą konkurencyjną do arbitrażu, raczej uzupełniającą, która powinna poprzedzać oddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu,
 • w mediacji strony same szukają rozwiązania sporu na korzystnych dla siebie warunkach, mediator wspiera ich w rozmowach, ale nie narzuca treści ugody, decyzja w tej kwestii pozostawiona jest wyłącznie stronom,
 • dzięki pomocy bezstronnego mediatora strony mają możliwość samodzielnego zakończenia sporu w taki sposób, który będzie satysfakcjonujący dla każdej z nich,
 • przy arbitrażu sąd polubowny wskazuje stronom rozwiązanie, decyzyjność stron jest ograniczona, większy jest także formalizm i z reguły dłuższy termin zakończenia sporu,
 • wyrok sądu arbitrażowego często „rozstrzyga spór”, co niekoniecznie musi oznaczać jego faktyczne zakończenie, wyrok może nie być korzystny dla jednej lub oby stron, może tym samym generować kolejne konflikty,
 • poddanie sporu pod mediację nie wyłącza możliwości wszczęcia postępowania przed sądem polubownym, gdy stronom nie uda się osiągnąć porozumienia w spornych kwestiach.