Regulamin i cennik

Regulamin

Kliknij, by wyświetlić regulamin

  

Cennik

Kliknij, by wyświetlić cennik

 

Opłaty:

 

Opłata od wniosku:

 • Wnoszona jest przez stronę inicjującą mediację (strona składająca wniosek o przeprowadzenie mediacji).
 • Opłata od wniosku obejmuje:  kontakt mediatora z drugą stroną, zachęcenie do uczestnictwa w mediacji, wystosowanie zaproszenia do mediacji (w formie mailowej lub pisemnej), ustalenie ze stronami dogodnego terminu mediacji oraz osób uczestniczących w postępowaniu mediacyjnym.
 • Opłata ta jest bezzwrotna (nie podlega zwrotowi w razie braku zgody drugiej strony na mediację).
 • Numer rachunku bankowego Centrum Mediacji Sportowej:

        MODERN SPORT FOUNDATION

        03 1090 2590 0000 0001 3123 1534 (Santander Bank Polska S.A.)

 

 

Opłata mediacyjna:

 • Opłata mediacyjna uiszczana jest przez każdą ze stron, w wysokości wskazanej w Cenniku.
 • Opłata mediacyjna uiszczana jest przez strony przed rozpoczęciem mediacji.
 • Opłata mediacyjna obejmuje przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w ramach posiedzeń mediacyjnych (liczba posiedzeń zależna jest od wartości przedmiotu sporu i wskazana została w cenniku).
 • Na opłatę mediacyjną składają się: wynagrodzenie mediatora, koszty lokalu na potrzeby mediacji (siedziba Centrum) oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowania mediacyjnego (korespondencja, artykuły biurowe, telefon).
 • W razie ustalenia miejsca mediacji na inne niż siedziba Centrum, strony będą ponosiły koszty wynajmu lokalu oraz dojazdu mediatora (w wysokości ustalonej wcześniej z mediatorem).
 • Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego, w zależności od rodzaju sprawy i liczby uczestników, wynosi do 4 godzin.
 • Posiedzenie może być wspólne (z udziałem dwóch stron) lub indywidualne, z udziałem jednej strony.
 • Za zgodą stron posiedzenie mediacyjne może być prowadzone na odległość  za pomocą uzgodnionych między stronami i mediatorem narzędzi komunikacyjnych.
 • W przypadku, gdy stronom nie uda się dojść do porozumienia w czasie posiedzeń mediacyjnych objętych opłatą mediacyjną, a wolą stron będzie kontynuowanie mediacji, strony będę ponosiły dodatkowe koszty z tego tytułu, w wysokości uzgodnionej z mediatorem.
 • Opłata mediacyjna obejmuje przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, bez względu na wynik mediacji. W przypadku braku porozumienia i nie zawarcia ugody nie  podlega ona zwrotowi.

 

Opłata za sporządzenie ugody:

 • Opłata za przygotowanie ugody uiszczana jest przez każdą ze stron w przypadku, gdy mediacja zakończyła się ugodą i wolą stron jest formalizowanie poczynionych ustaleń w formie ugody zawartej przed mediatorem.
 • Opłata uiszczana jest przed przygotowaniem projektu ugody.
 • Opłata ta obejmuje: przygotowanie projektu ugody mediacyjnej, konsultacje ze stronami i ich pełnomocnikami na etapie ostatecznego ustalenia treści poszczególnych zapisów, posiedzenie mediacyjne, na którym odbywa się podpisanie ugody, przygotowanie protokołu z mediacji.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja „MODERN SPORT FOUNDATION”. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573893, NIP: 8992772803, REGON: 362437239, e-mail: info@modernsportfoundation.org, tel. +48 693 672 258;
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celu prowadzenia mediacji;
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;
 • Udostępnione przez Ciebie dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim;
 • Administrator danych bez Twojej zgody nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Polityka Prywatności Centrum Mediacji Sportowej

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem strony www.centrummediacjisportowej.pl oraz Administratorem Danych Osobowych jest FUNDACJA „CENTRUM MEDIACJI SPORTOWEJ DAUERMAN” z siedzibą we Wrocławiu przy ul Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław ( bud. MIDPOINT 71, CITYSPACE I p. ), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573893, NIP: 8992772803, REGON: 362437239, e-mail: biuro@centrummediacjisportowej.pl, tel. +48 501 518 391 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.centrummediacjisportowej.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane na potrzeby postępowania mediacyjnego.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego centrummediacjisportowej.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego centrummediacjisportowej.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu centrummediacjisportowej.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym centrummediacjisportowej.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.